У В Е Д О М Л Е Н И Е

до широката общественост

 

от ЛАЙТ КОНСТРЪКШЪН ООД, ЕИК 204974896

гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Парк отдих и култура, ет.1,  общ. Пловдив

Уведомяваме Ви, че ЛАЙТ КОНСТРЪКШЪН ООД, ЕИК 204974896

има следното инвестиционно предложение: Изграждане на обект: Фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в ПИ 56784.501.1028 в гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив и ПИ 47295.105.5 в село Марково, Община Родопи, Област Пловдив.

 

Касае се за изграждане на Фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии). Фотоволтаичната инсталация ще бъде изградена върху покрива на съществуваща стопанска постройка в урегулиран поземлен имот в с. Марково, общ. Родопи и върху покрива на фирмения магазин в урегулиран поземлен имот в гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив.

Фотоволтаичната инсталация, предмет на инвестиционното предложение, се състои от общо 137 панела с обща инсталирана пикова мощност 66,45 kWp (в ПИ 56784.501.1028 в гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив фотоволтаичната инсталация се състои от 74 панела с обща инсталирана пикова мощност 35,89kWp; фотоволтаичната инсталация в ПИ 47295.105.5 в село Марково, Община Родопи, Област Пловдив се състои от 63 панела с обща инсталирана пикова мощност 30,56kWp).  Към инсталациите са включени изграждане на носещи конструкции, инвертори, контролери и други компоненти, необходими за функционирането на системата. Към фотоволтаичната инсталация се предвижда окомплектоването и на техническо помещение с главно разпределително табло (ГРТ) вътре в съществуващата сграда, в което ще бъдат разположени локалните съоръжения за съхранение на енергия. Мощността на батериите се равнява на 65 kW, еквивалентно на за 1ч съхранение с продължителност от 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната инсталация.

Тъй като инвестиционното намерение се предвижда да се развие върху имот, собственост на „ЛАЙТ КОНСТРЪКШЪН“ ООД, то няма да засегне други дейности, съществуващи и одобрени с устройствен или друг план.

ПИ 47295.105.5 село Марково, Община Родопи, Област Пловдив

ПИ 56784.501.1028 град Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив

В близост до обектите на инвестиционното намерение няма елементи на Националната екологична мрежа, обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие, нито разработване и прилагане на схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

При изпълнение на инвестиционното намерение не се предвижда използване на природни ресурси извън онези, които са вложени в машините и съоръженията, обект на покупка. Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди от общественото водоснабдяване или ползване на повърхностни води и/или подземни води.

При осъществяване на инвестиционното намерение не се очаква емитиране на опасни или летливи вещества, които да представляват опасност за околната среда. Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) са т.нар. сух тип без течен електролит, които са херметически затворени и при употребата им не се отделят газове и опасни вещества.

Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха вследствие изпълнение на инвестиционното намерение.

При осъществяване на инвестиционното намерение се очаква да се генерират пренебрежимо малки по обем отпадъци от опаковки (картонени и дървени), които ще бъдат предадени за рециклиране в съответствие със създадената в предприятието система за управление на МРО от опаковки.

След изтичане на експлоатационния живот на батериите (мин. 10 години) същите ще бъдат заменени с нови, а излезлите от експлоатация ще бъдат предадени на дружество, което управлява поток на МРО от НУБА.

При осъществяване на инвестиционното намерение и последващата му експлоатация няма да се генерират никакви отпадни води – производството на електроенергия е от слънчевата радиация.

При осъществяване на инвестиционното намерение и след това няма да се образуват, държат, съхраняват опасни химически вещества

 

ЛАЙТ КОНСТРЪКШЪН ООД, подписа договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост процедура чрез подбор BG-RRP-3.006 „ Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” с рег. № BG-RRP-3.006-0048-C01 „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии”.

Целта на проекта е изграждането на фотоволтаични централи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление,комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергията,с което да се насърчи прехода на компанията към екосъобразна дейност.С реализацията на проектното предложение и чрез изграждането на системите за производство на възобновяема енергия ще се намалят значително разходите за покупка на електрическа енергия от мрежата,което ще доведе до положителен финансов ефект за дружеството и повишаване на нейната рентабилност,ефективност и конкурентоспособност.

Целта, която си поставя ЛАЙТ КОНСТРЪКШЪН ООД с изпълнението на проекта е изграждането на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение на енергия чрез закупуване на технологично оборудване(ДМА),извършване на необходимите СМР дейности на покрива на двете сгради и изпълнение на консултантски услуги от инженерно-технически характер.Това ще има пряк принос към намаляване на енергийното потребление на компанията,както и до редуциране на емисиите на парникови газове,следователно инвестициите ще допринасят значително за постигане на целите на зеления преход и на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на България.С изпълнението на проектното предложение и инвестициите в енергийна инфраструктура и чисто производство на енергия ще се подобрят и разширят бизнес дейностите,ще бъдат въведени нови процеси в компанията,като по този начин фирмата ще може да се развива по-бързо и по-успешно в една трудна икономическа среда и да повиши своята ефективност и конкурентоспособност с използването на най-съвременни технологии и доказано ефективни бизнес модели.

Проектът е на стойност 185 250 лева, а неговата продължителност се очаква да бъде 18 месеца.